L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Svenn Are Jenssen

Telefon
+47 915 18 814

Epost
saj@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Klynger & Inkubator

Innen fagområdet Klynger & Inkubator jobber vi med mange av de store, langsiktige prosjektene i Kunnskapsparkens portefølje. Vi bidrar til å skape vekst i næringslivet gjennom å jobbe med nyetableringer, rekruttering og samarbeid.
Samarbeid mellom næringsliv, offentlig aktører og FoU er en sentral del av de klynger og nettverk vi fasiliterer og bistår, for eksempel Trainee Salten, NCE Aquaculture og IT-Forum Bodø. Inkubator Salten er den største inkubatoren i Nord-Norge, og jobber hver dag for å utvikle vekstsbedrifter i Salten, Lofoten og Vesterålen.


20.05.201613:03 Tore Olsen

Nasjonale klynger - NCE Aquaculture

Kunnskapsparken Bodø har prosjektledelse for havbruksklyngen NCE Aquaculture.

Havbruksklyngen har mer enn 20 partnere fra hele landet, som utvikler og leverer oppdrettsfisk, sjømat, utstyr og teknologi til verdensmarkedet. Målet er å være et lokomotiv i videreutviklingen av norsk havbruk og relaterte virksomheter. NCE Aquaculture jobber med fiskehelse og miljø, teknologi for sikker drift og overvåkning, produktkvalitet, kvalitet på yngel og settefisk, videreutvikling av lakseoppdrett, deling og formidling av kunnskap, utdanning, og rammebetingelser for fremtidig utvikling.

Havbruksklyngen er en av 14 næringsmiljø i Norge, som SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har gitt status som Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Lokale klynger

På lokalt plan har Kunnskapsparken prosjektledelse for Trainee Salten og IT-Forum Bodø. 

Trainee Salten

Trainee Salten er et nettverkssamarbeid i Bodø og Salten-regionen, som hvert år tar opp seks nyutdannede kandidater fra universiteter og høyskoler som har eller ønsker tilknytning til regionen.

I programmet deltar nå 25 private og offentlige virksomheter, der hver kandidat får arbeidserfaring fra en eller to arbeidsplasser i til sammen 22 måneder. Hvilke arbeidsplasser kandidaten kommer til vil være avhengig av virksomhetenes behov og kandidatenes kompetanse. 

I programmet får også representanter fra virksomhetene og traineer tilbud om å delta på ulike fagsamlinger. 

IT-Forum Bodø

Kunnskapsparken har prosjektledelse for IT-Forum Bodø, som består av 21 IKT- og kunnskapsbedrifter i Bodø og omegn. IT-Forum Bodø sin visjon er å gjøre Bodø til en bedre by gjennom samarbeid, innovasjon og vekst. De siste årene har bransjenettverket særlig jobbet med å bedre rekrutteringsgrunnlaget til bransjen, og samarbeidet tett med utdanningsinstitusjonene i regionen. Rekrutteringsarbeidet vil fortsette, men fokus fremover vil særlig rette seg mot bedriftssamarbeid og nyskaping/innovasjon.

Inkubator

Gjennom Inkubator Salten gjennomfører Kunnskapsparken Bodø markedsundersøkelser, utvikler produkt og tjenester, etablerer bedriftsnettverk, innhenter kapital, i tilegg til annet strategiarbeid.

Kunnskapsparken Bodø er en del av et nasjonalt innovasjonsnettverk, og kan også hente inn ekstern spisskompetanse ved behov.

Vi arrangerer en rekke seminarer og workshops for gründere. Følg med på Inkubator Saltens Facebookside for informasjon om framtidige arrangement.