Tusen selskaper i Nordland har fått koronastøtte

Ifølge Indeks Nordland har de tusen selskapene i Nordland som har mottatt støtte, innrapportert et inntektsbortfall på over 300 millioner kroner bare for mars måned. Det vil si at omsetningen til disse virksomhetene nærmere har halvert seg som følge av korona.

Næringslivet i Nordland melder om betydelig fall i omsetningen
01.01.197000:00 Tom Steffensen

- De tusen virksomhetene sysselsetter nesten 9 000 personer. Dette betyr at hver åttende arbeidstaker i privat sektor i Nordland jobber i et selskap som er kraftig berørt av pandemien, forteller Carl Erik Nyvold i Kunnskapsparken Bodø, som har gjennomført analysene.

38 millioner i støtte fra staten

Gjennom kompensasjonsordningene fra staten er det så langt gitt 38 millioner kroner i støtte til bedrifter i Nordland. Støtten skal gå til uunngåelige faste kostnader, og målet er å holde flest mulig selskaper i live gjennom den vanskelige perioden. Disse kostnadene beløper seg til over 90 millioner kroner, så kompensasjonen dekker noe under halvparten av disse kostnadene. I snitt mottok hver virksomhet 40 000 kroner i støtte for mars måned.

- Det er svært viktig at bedrifter som har havnet i en vanskelig situasjon sjekker om de har krav på støtte. Oppfyller man kriteriene er søknadsprosessen enkel, sier Nyvold.

Reiseliv og varehandelen er hardest rammet

Over halvparten av inntektsbortfallet i mars måned kom i overnattings- og serveringsbransjen, samt varehandelen. Målt i kroner var fallet verst i varehandelen med et fall på 90 millioner, mens tilsvarende tall for overnatting og servering var 74 millioner.

Det er særlig overnattings- og serveringssteder som har mottatt støtte. Totalt har disse mottatt 11,3 millioner kroner, hvor 6,2 millioner gikk til overnattingssteder, og da i hovedsak hotellene i fylket. Resterende 5,1 millioner gikk til serveringsvirksomhet og da særlig restauranter. Varehandelen mottok en kompensasjon på 6,2 millioner kroner.

- Reiselivsnæringen og varehandelen er svært viktige bransjer i regionen, hvor mange av oss har sin arbeidsplass. Nå er det viktigere enn noensinne å handle lokalt og støtte opp om lokale bedrifter og arbeidsplasser. Året i år blir spesielt for mange bedrifter, særlig i reiselivet og for mange av butikkene våre. Vi håper og tror at feriemånedene vil bidra positivt for denne viktige delen av arbeids- og næringslivet vårt, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland.

Mørketall

Antall støttemottakere og støttebeløp i Nordland er nok større enn hva som kommer frem av tallene. Dette forklares med at det er et stort innslag av underavdelinger av nasjonale og internasjonale selskaper i fylket, og disse søker støtte gjennom konsernet. Dermed blir støtten registrert et annet sted i landet.

- Når vi i NHO oppfordrer til å benytte seg av lokale tilbud og handel, så handler det også om både nasjonale og internasjonale kjedebutikker og hoteller også. De bidrar med viktige arbeidsplasser i egen bedrift, og mange positive ringvirkninger for det lokale arbeids- og næringslivet, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

Dårlig utgangspunkt for krisen

Graver man dypere ned i regnskapstallene ser man at aksjeselskapene i Nordland som har mottatt støtte hadde driftsinntekter på 6,4 milliarder i 2018, og i snitt en driftsmargin på litt over 4 prosent. Til sammenligning var gjennomsnittlig driftsmargin i Norge på over 10 prosent det samme året. Dette betyr at mange av bedriftene som har søkt støtte over flere år har hatt svak lønnsomhet, og dermed ikke klart å bygge seg opp ekstra midler til vanskelige tider. Hadde ikke staten grepet inn med støtte hadde vi sett langt flere konkurser allerede.

- De tusen selskapene som melder om kraftig inntektsbortfall, utgjør kun 2 prosent av Nordlandsøkonomien målt i verdiskaping. For overnattings- og serveringsbransjen utgjør dette 36 prosent av bruttoproduktet for denne næringen i fylket. Denne næringen er hardest rammet av alle næringer i nordlandsøkonomien. For varehandelen utgjør det 7 prosent. Varehandelen består av flere bransjer, det er store forskjeller mellom bransjene hvor dagligvarebransjen har tilnærmet gått som normalt. I øvrige bransjer utgjør de en relativt liten andel. Det er viktig å få frem at store deler av næringslivet går tilnærmet som normalt, selv om konsekvensene er dramatiske i enkeltnæringer og -bedrifter, sier Carl Erik Nyvold.

Sjekk hvor hardt din kommune har vært rammet

Indeks Nordland har systematisert dataene for samtlige bransjer, støttemottakere og kommuner i fylket. Den interaktive visualiseringen finner man ved å klikke på denne lenken.

Indeks Nordland-partnerskapet vil som følge av pandemien komme med regelmessige oppdateringer om utviklingen i nærings- og samfunnslivet i Nordland, mot tidligere kun én årlig rapport.

Dette er kompensasjonsordningen:

  • Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tredje krisepakke som følge av koronasituasjonen.
  • Ordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon.
  • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden.
  • Ordningen skiller mellom foretak som er statlig nedstengt og ikke, der de som er statlig nedstengt vil få en noe høyere kompensasjon.
  • Ordningen gjelder for mars, april og mai.

Dette er Indeks Nordland:

  • Et partnerskap bestående av Kunnskapsparken Bodø, Innovasjon Norge Nordland, DNB, NHO Nordland, NAV Nordland og Nordland fylkeskommune. I tillegg bidrar også LO Nordland med delfinansiering til ekstra analyser under korona-krisen.
  • Partnerskapet bidrar med finansiering av en årlig publikasjon som måler utviklingen i nærings- og samfunnsliv i Nordland, i tillegg til nettsiden indeksnordland.no
  • Analyser og prosjektledelse gjennomføres av Kunnskapsparken Bodø.
Anders Lea Karlskås
Carl Erik Nyvold
, click to open in lightbox
Moment Studios, NHO
Daniel Bjarmann-Simonsen
, click to open in lightbox

Fra vår facebookside: