L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Levert 2015

Leverandørindustrien i Nord-Norge har lagt bak seg et krevende år. Etter flere år med vedvarende vekst ble det det i 2015 meldt om fallende aktivitetsnivå.

18.10.201609:05 Marit Kristin Kvarum

Behov for omstilling og effektivisering i hele norsk petroleumssektor, kombinert med et kraftig fall i oljeprisen er i stor grad forklaringen bak utviklingen. Store deler av leverandørindustrien i Nord-Norge har sin virksomhet langt
ned i leverandørhierarkiet, og det er her kuttene kommer først. Fallet ble kraftigere enn leverandørene forventet i 2015. Leverandørnæringen i nord er omstillingsdyktige, de er vant med svingninger og det å levere til ulike markeder. Tilbakemeldingene viser at mye av etterspørselsfallet fra petroleumsnæringen kompenseres ved å levere
til havbruk, fiskeri og landbasert industri. Det gjelder ikke for alle, men for mange.


Det er samtidig viktig at man ikke mister kompetansen man har opparbeidet seg. 23. konsesjonsrunde, «Barentshavsrunden», er et tydelig tegn på at myndighetene og operatørselskapene har tro på en stor fremtid for
petroleumsaktiviteten i nord. Det ble før sommeren tildelt 40 blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser, hvorav tre nyåpnede områder i Barentshavet sørøst. I alt fikk 13 selskaper tilbud om andeler, hvorav fem som operatører.
Dette vil gi store muligheter for nordnorsk leverandørindustri på sikt. Og vi må ikke glemme Norskehavet, hvor det både skal bores betydelig antall letebrønner, og hvor Aasta Hansteen starter produksjon i 2018. Omstillingstiden gir også muligheter, noe som flere av kontaktene forteller om. Både operatørselskapene og leverandørbedriftene har blitt
mer kostnadsbevisste, noe flere av de nordnorske leverandørene mener bør, og allerede gir dem en fordel gjennom at de er lokalisert nært der hvor aktiviteten foregår.

Levert kartlegger leverandørindustrien sin omsetning mot petroleumssektoren. For å få et så eksakt tall som mulig gjennomfører vi derfor telefonintervjuer med samtlige leverandørbedrifter i landsdelen. Dette er både tid- og ressurskrevende, men gir oss samtidig en helt unik innsikt i den enkelte bedrift, og tall som blir mye mer eksakte enn man vil få med andre tilnærminger. De totale ringvirkningene av petroleumssektorens tilstedeværelse i Nord er mye større enn hva som framkommer i denne rapporten. Vi holder blant annet oljeselskapene utenfor, og mer indirekte
ringvirkninger slik som hoteller, transport, og lignende. Vi vil takke våre trofaste finansiører som ser betydningen av å ha en komplett oversikt over leverandørindustrien i landsdelen, og følge dens utvikling. I år har rapporten vært finansiert av Statoil, Olje- og energidepartementet, ENI Norge, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vi håper dere finner årets rapport interessant, og ønsker dere med dette god lesing!

Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen
Kunnskapsparken Bodø AS