L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Hvor tok de veien? - En kartlegging av karriereveien til politibetjenter ved Politihøgskolen, avdeling Bodø

Politihøgskolen, avdeling Bodø ble etablert i 1997. Bakgrunnen for etableringen var blant annet behovet for å sikre at politidistriktene i Nord-Norge hadde tilstrekkelig tilgang til polititjenestemenn og -kvinner. Formålet med dette studiet har nettopp vært å avdekke om Politihøgskolen, avdeling Bodø, har bidratt til å sikre nødvendig dekning av polititjenestefolk i Nord-Norge. I tillegg har studiet sett nærmere på utviklingsmuligheter for Politihøgskolen, avdeling Bodø.

19.12.201715:39 Kristin

De viktigste funnene i studiet er dette:

  • Nordland og Troms er blant de tre fylkene der flest respondenter har vokst opp. Disse fylkene er også blant de tre fylkene der flest respondenter jobber i dag. Blant respondentene som er vokst opp i Nord-Norge jobber 71,6% av dem i Nord-Norge i dag.
  • Politihøgskolen, avdeling Bodø rekrutterer mange av sine studenter fra små kommuner i Norge. Det kan igjen ha betydning for hvor kandidatene senere velger å jobbe. Undersøkelsen viser at det er færre respondenter som jobber i små kommuner enn det er respondenter som er vokst opp der. Mangel på ledige stillinger i små kommuner kan være en årsak til dette.
  • 2 år etter endt utdanning jobbet 68 % av respondentene som har vokst opp i Nord-Norge, i den nordlige landsdelen, mens andelen var 74 % etter 14 år. Av de som var oppvokst utenfor Nord-Norge var det 13 % som jobbet i Nord-Norge 2 år etter endt utdanning, mens andelen var 18 % etter 14 år. Av svarene fra respondentene kommer det fram at sosialt nettverk (venner og familie) har hatt stor betydning for valg av respondentenes arbeidsted. Dette kan være et resultat av at studentene under utdanningen etablerer sosiale nettverk, som på et senere tidspunkt blir avgjørende for valg av arbeidssted.

Funnene viser at det er stor sannsynlighet for at etableringen av Politihøgskolen, avdeling Bodø har bidratt til større dekning av polititjenestemenn og -kvinner i Nord-Norge. Hvor stor effekten er kan det likevel være vanskelig å si noe om, ettersom vi ikke vet hvordan politidekningen hadde vært hvis skolen ikke hadde eksistert.

Når det gjelder utviklingsmuligheter for Politihøgskolen, avdeling Bodø ser informantene fra Nord universitet og HRS mange områder de kan samarbeide med Politihøgskolen, avdeling Bodø om, som igjen kan gi utviklingsmuligheter for skolen.  Blant mulige samarbeidsområder er forskning og undervisning, nettverkssamarbeid, felles bruk av databaser og prosjektarbeid. Områder informantene mener det kan være aktuelt å få til et forskningssamarbeid om er: samfunnssikkerhet og beredskap, spørsmål relatert til nordområdene, som for eksempel miljø- og ressursforvaltning, i tillegg til tema som ligger i spenningsfeltet mellom politi og sosialt arbeid. Informantene peker også på flere forhold som kan oppnås gjennom et styrket samarbeid.  Blant annet vil et slikt samarbeid berede grunnen for et sterkere samarbeid mellom etatene i «det virkelige liv» i tillegg til at det vil gjøre politiet mer allsidig og sterkere rustet til å løse samfunnsoppdraget sitt. Når det gjelder utviklingsmuligheter for Politihøgskolen, avdeling Bodø ser informantene fra Nord universitet og HRS mange områder de kan samarbeide med Politihøgskolen, avdeling Bodø om,

 Noen av informantene fra politiet ser også muligheter for samarbeid med Nord universitet og HRS. Samarbeidsområder som trekkes også fram her er samfunnssikkerhet og beredskap, helse og nordområderelaterte spørsmål. Andre områder som nevnes her er IKT, ledelse, samfunnsplanlegging og revisorutdanning. Som begrunnelse for at et samarbeid mellom disse aktørene er viktig oppgis behovet for å følge med på samfunnsutviklingen og se verden fra andre synsvinkler enn politiets egne synsvinkler.