L

Kontaktinfo

Administrerende direktør Eirik Pedersen

Telefon
+47 951 84 190

Epost
ep@kpb.no 

Vi kjenner Nord-Norge best!

w

Utvikling i statlig sysselsetting i Nord-Norge

Statlige arbeidsplasser utgjør en betydelig del av sysselsettingen i de aller fleste av landets regioner.

09.03.201714:31 Kristin

Storparten av disse arbeidsplassene finner vi i byene. Lokaliseringsvalgene er ofte begrunnet med nærhet til brukerne, samt kompetanse- og rekrutteringstilgang. Regjeringen Solberg ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i hele landet, hvor ett av tiltakene er å flytte om lag 600 statlige arbeidsplasser fra Oslo og ut i regionene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte 17. februar 2017 sin plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Planen beskrives i et vedlegg til Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt1. I denne planen kommer det frem at argumentet for å flytte disse arbeidsplassene er å bidra til utvikling av betydelige og attraktive regioner i hele landet.

For å styrke de gode kompetansemiljøene rundt i landet vil kompetansespredning være viktig, og flytting av statlige arbeidsplasser brukes som virkemiddel. I tillegg til utflytting av eksisterende statlig virksomhet, åpnes det opp for nyetableringer av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Kritiske suksessfaktorer for en slik flytting er at det finnes relevante utdanningsinstitusjoner i nærheten, i tillegg til at det er andre relevante fagmiljø/næringsvirksomhet i nærheten. Det kreves også en minimumsstørrelse på lokaliseringssted, i tillegg til gode transport- og kommunikasjonsmuligheter.

Flyttingen av disse arbeidsplassene skjer samtidig som Nord-Norge har en svært positiv utvikling, flere viktige bransjer har hatt en sterkere vekst enn resten av landet. Landsdelen kan vise til økt vekst i blant annet sjømat- og reiselivsnæringen, økt eksport og økt etterspørsel etter høyere utdanning. Den lave arbeidsledigheten i Nord-Norge indikerer at landsdelen har vært mindre utsatt for oljebremsen enn resten av landet. Dette gir gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. Selv om utviklingen er positiv i landsdelen er det viktig at Nord-Norge også får en andel av de statlige arbeidsplassene som nå er aktuelle å flytte. Et kjennetegn ved statlige arbeidsplasser er at disse som regel kan defineres som kompetansearbeidsplasser, hvor høyere utdanning er en forutsetning. En gjennomgående utfordring i mange av regionene i Nord-Norge er at de ikke har tilstrekkelig med kompetansearbeidsplasser å tilby sine unge som har flyttet ut av landsdelen for å ta høyere utdanning. Mange unge velger å ikke flytte hjem igjen da det oppleves som vanskelig å få benyttet sin utdanning hjemme. Dette er en viktig årsak til den negative befolkningsutviklingen og fraflyttingen.