Kjøp og salg av KIFT-tjenester i Nordland

Økt globalisering, og med det også økt konkurranse, innebærer stadig høyere krav til produktivitet og effektivitet, der kompetanse er et konkurransefortrinn. Norge har en høyt utdannet befolkning, og i likhet med den øvrige vestlige verden øker andelen kunnskapsarbeidsplasser også i Norge. Parallelt skjer det en nedbygging av industrien, som har vært viktig i Nordland over mange år. Veksten har særlig vært stor innenfor kunnskapsintensiv, forretningsmessig tjenesteytende sektor (KIFT-næringene). Nordland fylkeskommune har satt seg som mål å få flere sysselsatte innenfor disse næringene.

18.02.201909:35 Marit Kristin Kvarum

Formålet med dette studiet er å synligjøre grunnlaget for å bygge opp KIFT-tjenester i Nordland. Kunnskap om dette kan gi implikasjoner for politiske beslutninger og hvordan virkemiddelapparatet kan legge til rette for bedriftsetableringer og styrke eksisterende fagmiljø, som igjen vil kunne gi grunnlag for økt sysselsetting innenfor KIFT-sektoren i fylket.

Kjøp og salg av KIFT-tjenester i Nordland

Foto: Bodø i Vinden
, click to open in lightbox